Fang Ning Lab

Single-molecule / Single-particle Imaging Lab
  • Home
  • Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Haobo Zhao

Grade 2018

E-mail:  1379192054@qq.com

Ying Ding

Grade 2018

E-mail:  15666339027@qq.com

Yuhang Liang

Grade 2020

E-mail:  2752005238@qq.com

Huimei Huang

Grade 2020

E-mail:  1487469976@qq.com