Fang Ning Lab

Single-molecule / Single-particle Imaging Lab

Postgraduate

Postgraduate

Xin Zhang

PhD candidate   (Grade 2021)

Research field: Single molecule biological imaging

E-mail: xinzhang25@163.com

Dongliang Song

PhD candidate   (Grade 2021)

Research field: Single  molecule imaging and deep learning

E-mail: songnwu@163.com

Haohua Lin

PhD candidate   (Grade 2022)

Research field:

E-mail: 295115550@qq.com

Huihui Mei

PhD candidate   (Grade 2022)

Research field:

E-mail: 654262824qq.com

Jiaxin Liu

PhD candidate   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 2686823611@qq.com

Shusen Chen

PhD candidate   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 704778914@qq.com

Liwen Wu

MS student   (Grade 2021)

Research field:  Single molecule chemical imaging of 2D layered materials

E-mail:  liwen_wu1@163.com

Yuanfang Sun

MS student    (Grade 2021)

Research field:  Single molecule biological imaging

E-mail:  sunyuanfang@stu.xmu.edu.cn

Yi Chen

Ph. D. student    (Grade 2023)

Research field:  Single molecule binding electrochemistry

E-mail:  chenyi21@stu.xmu.edu.cn

Qinglan Zhang

MS student   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 1452723936@qq.com

Yating Nie

MS student   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 2075354896@qq.com

Keng Chen

Ph. D. student   (Grade 2023)

Research field: 

E-mail: 674734865@qq.com

Yi Zhuang

ME student   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 534614355@qq.com

Baoyun Li

ME student   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 1764158989@qq.com

Suya Liu

ME student   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 2645275971@qq.com

Lujie Wang

ME student   (Grade 2022)

Research field: 

E-mail: 913315620@qq.com

Qinqin Zhao

Ph. D. student   (Grade 2023)

Research field:

E-mail: 15254136351@163.com

Siqi Wang

Ph. D. student   (Grade 2023)

Research field:

E-mail: 893425948@qq.com

Bin Wu

Ph. D. student   (Grade 2023

Research field:

E-mail: 2256815836@qq.com

Beile Lyu

Ph. D. student   (Grade 2023)

Research field:

E-mail: lblrouku@163.com

Ran Zhang

M.S. student   (Grade 2023)

Research field: 

E-mail: zhang_ran0415@163.com

Hantao Wang

M.S. student  (Grade 2023)

Research field: 

E-mail: wang_hantao@163.com

Tian Luo

M.S. student  (Grade 2023)

Research field: 

E-mail: luotian20119@163.com

Xiaoyan Gong

ME student   (Grade 2023)

Research field: 

E-mail: gxykkk000@163.com

Ling Jiang

M.S. student  (Grade 2023)

Research field: 

E-mail: jianglingyyds@163.com